Մեր հրապարակումները


Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրներ (Գիտական աշխատանքների ժողովածու): Գիրք I I
Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրներ (Գիտական աշխատանքների ժողովածու): Գիրք I I
Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրներ (Գիտական աշխատանքների ժողովածու).- Գիրք 2. - Եր.:"ՕՐ-ԴԱՐ" հրատ., 2010.- 296 էջ:

Ժողովածուում ներկայացված են ՀՀ տնտեսության տարբեր ճյուղերի և ձեռնարկատիրության զարգացման, արտաքին տնտեսական քաղաքականության, քաղաքացիական և համայնքային ծառայության ուղղությամբ կատարված հետազոտության արդյունքները:
Ժողովածուն օգտակար կլինի պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, կորպորատիվ ոլորտի մասնագետների, ինչպես նաև բուհերի ուսանողների, մագիստրանտների և ասպիրանտների համար:Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրներ (Գիտական աշխատանքների ժողովածու): Գիրք I
Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրներ (Գիտական աշխատանքների ժողովածու): Գիրք I
Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրներ (Գիտական աշխատանքների ժողովածու).- Գիրք 1. - Եր.:"ՕՐ-ԴԱՐ" հրատ., 2009.- 248 էջ:

Ժողովածուում տեղ են գտել ՀՀ տնտեսության կայուն զարգացման, ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի հաղթահարման, պետական կառավարման ու տեղական ինքնակառավարման բարելավման ուղղությամբ վերլուծություններ և առաջարկություններ:
Ժողովածուն կարող է օգտակար լինել հանրային և կորպորատիվ կառավարման ոլորտի մասնագետներին, տնտեսագիտական կրթությամբ ուսանողներին, մագիստրանտներին և ասպիրանտներին:Օրդյան Էդուարդ. Ինքնության ճանապարհ
Օրդյան Էդուարդ. Ինքնության ճանապարհ
Օրդյան Էդուարդ. Ինքնության ճանապարհ. - Եր., "Օր-Դար" հրատ., 2009, - 344 էջ:

Գրքում ներկայացվում է հեղինակի ինքնության ճանապարհը, դրա արմատները, ձևավորման, կայացման, զարգացման ու դրսևորման փուլերը: Հատուկ տեղ է հատկացվում ինքնության իմաստավորմանն ու խորհրդի մեկնությանը:
Գրքի հենքն են կազմում հեղինակի կողմից ավելի քան 50 տարի գրված հուշատետրերը, ինչպես նաև նրա բանաստեղծություններն ու մանրապատումները:
Գրքում հետաքրքիր և սրտամոտ գաղափարներ կան ոչ միայն հեղինակի կենսապատումով հետաքրքրվողների, այլև յուրաքանչյուր մարդու և մտավորականի համար: